Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

ogresnovads.lv
  Publicēts: 2012-01-24  17:48:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Nupat kā aizvadīts 2011. gads, un, jauno gadu uzsākot, atskatāmies, kā Ogres novada pagastos veicies pērn, kādi darbi īstenoti un kādi plānoti nākotnē.

Par padarītajiem darbiem Suntažos, Mazozolos, Taurupē, Lauberē un Krapē jau informējām. Šoreiz par Madlienu, Meņģeli un Ķeipeni.

Madlienas pagasts

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš ir pārliecināts, ka 2011. gads pagastā bijis finansiāli veiksmīgs - ieņēmumu plāns pildījies labi, tāpēc paveikts gandrīz viss iecerētais.

Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, veikta pašvaldības teritorijas labiekārtošana un ēku remonti, ar pašvaldības līdzdalību realizēti septiņi projekti. Eiropas Savienības projektu ietvaros izglītības iestādēs pedagogi vērtējuši un paaugstinājuši savu kvalifikāciju, pansionāts uzsācis vadības kvalitātes sistēmas ieviešanu.

Pamanāma bijusi Madlienas sabiedrisko organizāciju un neformālo grupu aktivitāte dažādu projektu un pasākumu īstenošanā un finansējuma piesaistē. Visās pašvaldības iestādēs veikti nepieciešamākie remontdarbi, vidusskolā uzsākta dabas zinību kabinetu iekārtošana atbilstoši noteikto standartu prasībām. "Joprojām varam teikt, ka, atrodoties Ogres novadā, esam ieguvēji," ir pārliecināts O. Atslēdziņš, tomēr piebilst, ka diemžēl pašvaldību finansējums ir nepietiekams pat pašvaldībām noteikto funkciju veikšanai, tāpēc infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iespējama tikai ar papildfinansējuma piesaisti, kas pagājušajā gadā arī salīdzinoši veiksmīgi īstenots.

2011.gadā Ogres novada projektu konkursa iedzīvotāju iniciatīvas grupām ar Nīderlandes fonda KNHM finansējumu "Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros realizēti divi Madlienas iedzīvotāju iesniegtie projekti.

Madlienas volejbola komandu dalībnieki īstenojuši projektu "Madlienas pludmales volejbola laukums” un bērnu pašdarbības studijas "Lienīte” vecāki projekta "Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!” ietvaros sagādāja tautas tērpus mazajiem dejotājiem.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu biedrība "Otrās mājas” realizēja divus projektus - ierīkots bērnu rotaļu laukums un izremontētas telpas "Zālītēs”.

Madlienas pagasta pārvalde pērn realizējusi trīs projektus: atjaunots nolietojušais Madaru ielas asfalta segums, VPII „Taurenītis” celiņu betona plākšņu seguma vietā ierīkots bruģa segums, nomainīti nokalpojušie vārtiņi un žoga posmi. 

O.Atslēdziņš informē, ka apjomīgākais īstenotais projekts pagastā pagājušajā gadā bijis "Ogres novada Madlienas kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” - veikti būvdarbi par Ls 76986,92. Projekta īstenošanas rezultātā nomainīts kultūras nama jaunā korpusa jumta segums, nosiltināta vecā korpusa fasāde, veikti praktiski visu iekštelpu remonti.

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros EZF finansējums 2011. gadā piešķirts Madlienas pagasta iesniegtajam projektam "Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un peldvietas labiekārtošana”. "Iepirkumā par tiesībām veikt projektā paredzētos darbus uzvarēja SIA Agrofirma "Tilbe”. Darbu kopējās izmaksas ir Ls 13272,08, tai skaitā EZF finansējums Ls 7500. Projekta gaitā peldbaseina gultne tiks attīrīta no sanesumiem un dūņām, tiks ierīkoti soliņi un pārģērbšanās kabīne. Darbi jau ir uzsākti, projekta realizācijas termiņš ir 2012. gada 28. septembris," skaidro O. Atslēdziņš. 

Šobrīd Madlienā tiek pabeigta ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde. "Projekta ieviešana pilnā apjomā jāveic 2012. gadā. Tehniskā projekta izstrādātāju bezatbildīgās attieksmes dēļ esam iekavējuši projekta realizācijas termiņus. Protams, ka tiks piemērotas līgumā paredzētās soda sankcijas, bet laiku atpakaļ atgriezt nav iespējams," piebilst pagasta pārvaldes vadītājs.

2011.gadā nepietiekama finansējuma un ierobežotu projektu ar ES līdzfinansējumu iesniegšanas nosacījumu dēļ Madlienas pagastā netika realizēti vairāki pašvaldības attīstības programmā iekļautie projekti, tai skaitā Dārza un Liepu ielas vienkāršotā rekonstrukcija, autoostas un tās laukuma rekonstrukcija Madlienas ciemā, vidusskolas ēku kompleksa energoaudits un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūve, kā arī kultūras nama skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas renovācija. Pagājušajā gadā neatradām atbilstošu programmu, lai iegūtu finansējumu projekta "Pieminekļa I. Pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Madlienas draudzes karavīriem” restaurācijas darbu veikšanai un saules bateriju paneļu uzstādīšanai karstā ūdens sagatavošanai Madlienas pansionātā.

"Šogad plānots turpināt 2011. gadā uzsākto Madlienas vidusskolas dabas zinību kabinetu renovāciju un labiekārtošanu un skolas sporta zāles renovāciju – pagājušā gada nogalē tika sakārtots zāles apgaismojums, bet šogad jāremontē kritiskā stāvoklī esošā sporta zāles grīda. Finansiālo iespēju robežās plānots remontēt VPII "Taurenītis” virtuves telpas. Lai gan 2012. gada budžeta izdevumu daļā nav paredzēts finanšu līdzekļu samazinājums, energoresursu sadārdzinājums liegs sasniegt visus pašvaldības attīstības programmā 2012. gadā plānotos mērķus," paredz O. Atslēdziņš.

Meņģeles pagasts

Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne informē, ka 2011. gadā Meņģeles pagasta pārvalde īstenojusi projektu "Meņģeles skolas un sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma 321 "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas - Ls 75 368.

2011. gadā  Meņģele startēja Ogres novada pašvaldības un Nīderlandes fonda KNHM projekta "Sabiedrība ar dvēseli" konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi", kā rezultātā uzstādīts nožogojums ap pērn izveidoto bērnu rotaļu laukumu. Iedzīvotāju grupa "Par mūsu nākotni" ar projektu vadītāju Edīti Osokinu īstenoja projektu "Sapnis ar rotaļām", kura ietvaros Meņģeles pirmsskolas grupas bērniem tika izgatavotas īstajām mēbelēm pietuvinātas rotaļu mēbelītes – rotaļlietu plaukti, virtuves iekārta ar izlietni un gāzes plīti, leļļu drēbju skapi. Iegādātas arī jaunas rotaļlietas un attīstošas spēles bērnu domāšanas, iztēles, atmiņas un uztveres attīstībai.

Ir izdevies uzlabot ceļu stāvokli - AS "Latvijas autoceļu uzturētājs” veikusi periodiskās ceļu uzturēšanas darbus (iesēdumu un bedru labošanu, izskalojumu likvidēšanu, caurtekas nomaiņu) par kopējo summu Ls 8175.

Pagastā uzsākts Eiropa Reģionālās attīstības fonda projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts. Ūdenssaimniecības attīstības projekta kopējās izmaksas plānotas Ls 323 189 apmērā.  Projekta beigu termiņš - 2013. gada augusts.

Ķeipenes pagasts

Ķeipenes pagastā 2011. gadā nopietnākais darbs bija projekta “Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas - Ls 453 320,47 (ar PVN). Projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ņemts aizdevums Valsts kasē. Tas jāatmaksā 20 gadu laikā, iekasējot maksu no ūdens un kanalizācijas pakalpojuma lietotājiem. No projekta attiecināmajām izmaksām 85 % ( Ls 298 691,70) līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Veicot publisko būvdarbu iepirkumu, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, līgums par projekta būvdarbu veikšanu tika noslēgts 2011. gada 10. maijā  ar firmu SIA „Siltums Jums”. Būvdarbu līguma cena - Ls 363 063,35 (bez PVN). "Realizējot projektu Ķeipenes ciemā, sasniegts plānotais projekta rezultāts un izbūvēti ūdensapgādes tīkli 3490 m kopgarumā, kā arī ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai ciemata teritorijā izbūvēti 6 pazemes ūdenshidranti ugunsdzēsēju vajadzībām," skaidro Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis.

Sadzīves notekūdeņu novadīšanai no Zaļās ielas un tai pieguļošajām individuālajām dzīvojamajām mājām uz ciemata sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām(NAI), kas līdz šim nebija iespējams ciemata reljefa dēļ, izbūvēta viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija (KSS) ar kanalizācijas spiedvadu 320 m garumā, kā arī pašteces kanalizācijas vadi 173 m garumā. Esošās NAI iekārtas papildinātas ar jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplektu BioDRY-SB-100, kā arī ar asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas tvertni un attīrīšanas iekārtu - dūņu mineralizatoru. Projekta ietvaros tieka iztīrīts bioloģiskais dīķis. Objekts ekspluatācijā nodots 2011. gada 31. oktobrī.

2011.gadā ar Ogres novada pašvaldības atbalstu partnerattiecību biedrības “Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu apgūšanai” Ķeipenes pagasta pārvalde piedalījās ar projektu “Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem”. Projekts tika atbalstīts arī pēc Lauku atbalsta dienesta izvērtēšanas. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 6051, no kuriem ELFLA apmaksā Ls 4960. Tautas tērpu izgatavošanu veiks publiskā iepirkuma procedūrā uzvarējusī firma SIA “Muduri”. "Šī gada 16. janvārī ir noslēgts līgums ar firmu par tautas tērpu izgatavošanu līdz 2012. gada 31. maijam diviem Ķeipenes pagasta deju kolektīviem. Projekta realizācijas rezultātā pagasta senjoru deju kolektīvs iegūs atjaunotus, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs jaunus tautas tērpus. Tādējādi godam 2013. gada Dziesmu un deju svētkos varēs pārstāvēt Ķeipenes pagastu un arī Ogres novadu!" ar prieku atzīst V. Sirsonis.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības