Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

ogresfakti
  Publicēts: 2011-02-04  13:17:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Ikšķiles novada dome apstiprinājusi 2011.gada budžetu. Šogad pašvaldība plāno ieņēmumus Ls 6 523 645 apmērā un izdevumus Ls 8 204 129 apmērā, informē pašvaldība.

Ikšķiles novada pašvaldības aizņēmumu atlikums Valsts kasei ir Ls 1 070 270 (viens miljons septiņdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit lati), tajā skaitā kredīta atlikums Ls 30 000 – siltummezglu uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājās Ikšķile, Ls 460 483 – līdzfinansējuma nodrošināšanai ES kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās II” realizācijai, Ls 579 787 – līdzfinansējuma nodrošināšanai ES kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās II” realizācijai.

Valsts kasei 2011. gadā atmaksājamā pamatsumma ir Ls 70 984. Ikšķiles novada pašvaldības 2011. gada budžetā neparedzētiem gadījumiem paredzēti Ls 100 000. Dzimtsarakstu nodaļai paredzēti Ls 5 069, pašvaldības policijai - Ls 79 390, bāriņtiesai - Ls 11 841, būvvaldei – Ls 109 356, autoceļu fondam – Ls 75 558, saimniecības nodaļai - Ls 3 177740, Kultūras un sporta pārvaldei - Ls 142 417, Ikšķiles Tautas namam - Ls 55 258, Tīnūžu Tautas namam – Ls 28 090, Kultūras mantojuma centram „Tīnūžu muiža” - Ls 40 277, Ikšķiles novada Centrālajai bibliotēkai – Ls 67 408, Tīnūžu bibliotēkai – Ls 17 624, Sporta daļai – Ls 32 680, PII „Urdaviņa” - Ls 709 182, Ikšķiles vidusskolai - Ls 649 961, projektam „Pedagogu konkurētspējas veicināšana” - Ls 24 314, Tīnūžu pamatskolai – Ls 236 310, projektam „Tīnūžu pamatskolas informatizācija” - Ls 4 762, Sociālā dienesta - Ls 157 330, Dienas centram - Ls 70 407, projektam „Apmācība darba iemaņu iegūšanai” - Ls 30 736, Dabas resursu nodoklim - Ls 14 237, PA „Līvi” - Ls 1 057 031.

Pašvaldības skaidrojumā par budžetu norādīts, ka Ikšķiles novada pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. Plānotie ieņēmumi no galvenā ienākumu avota – iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2011. gadā,   salīdzinot ar 2010. gada izpildi,  ir samazinājušies par 4.3%. Savukārt plānotie ieņēmumi no īpašuma nodokļa 2011. gadā , sakarā ar palielināto īpašuma nodokļa likmi no 2011. gada, ir lielāki par 44.5% salīdzinot ar faktiskajiem ieņēmumiem 2010. gadā. Tāpat 2011. gadā,   sakarā ar joprojām augsto bezdarba līmeni valstī,  ir plānoti lielāki izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Ikšķiles novada pašvaldības struktūrā ar 2011. gadu ir notikušas izmaiņas. No pašvaldības administrācijas ir atdalītas atsevišķi divas nodaļas: Finanšu un grāmatvedības nodaļa un Attīstības nodaļa. Ir izveidota Kultūras un sporta pārvalde, kas administrē Ikšķiles Tautas namu, Tīnūžu Tautas namu, Kultūras mantojuma centru „Tīnūžu muiža” un Sporta daļu.

No 2011. gada  pēc Valsts kases ieteikuma Speciālais budžets ir ietverts Pamatbudžetā, nodrošinot atsevišķu uzskaiti mērķdotācijām autoceļu uzturēšanai un to izlietojumam un ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa, un to izlietojumam.

2011. gadā Ikšķiles novada pašvaldības viens no  galvenajiem saimnieciskajiem uzdevumiem ir Ikšķiles pilsētā Skolas ielas tranzīta posma rekonstrukcija, kas tiks veikta ar ES projekta piesaistītajiem līdzekļiem un daļēju pašvaldības līdzdalību (15% apmērā). Otrs lielākais projekts ir Ikšķiles vidusskolas stadiona rekonstrukcija, kura tiks veikta 100% par pašvaldības līdzekļiem. 2011. gadā tiks uzsākta arī Tīnūžu muižas pārvaldnieka ēkas rekonstrukcija par bērnudārzu, kura tiks turpināta vēl nākamajā 2012. budžeta gadā. Tāpat tiks sagatavoti ielu rekonstrukciju projekti, kuri tiks realizēti nākamajos budžeta gados. Tiks izstrādāts Lupīnu ielas stadiona projekts, kura celtniecību pa kārtām plānots realizēt turpmākajos gados finansiālo iespēju robežās.
Kopā ar Ogres novada pašvaldību plānots realizēt projektu par Zilo kalnu atpūtas parka izveidi, kura realizācijai tiks izveidota kopīga aģentūra.

Budžeta ieņēmumi
Ikšķiles novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2011. gadā plānoti Ls  6 523 645 apjomā, tajā skaitā Ikšķiles novada pašvaldības  - Ls 5 568 876 un PA „Līvi” – Ls 954 769.

Kopā ar iepriekšējā gada konsolidēto budžeta atlikumu Ls1 751 468 (tajā skaitā Ikšķiles novada pašvaldības – Ls 1 649 206; PA „Līvi” – Ls 102 262) plānotie finanšu resursi ir Ls 8 275 113.

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu  ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi veido lielāko Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu – 2011. gadā prognozētie ieņēmumi  Ls 3 901 475.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pašvaldība. 2011. gadā plānots iekasēt Ls 216 075 nekustamā īpašuma nodokli par zemi un Ls 70 170 par ēkām un mājokli, kā arī parādu par iepriekšējiem gadiem NĪN par zemi Ls 59 580 un parādu NĪN par ēkām un mājokli Ls 27 953.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti iepriekšējā budžeta gada apjomā – Ls 8 000.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Šo ieņēmumu īpatsvars ir 25% jeb Ls 1 667 401 no prognozētās ieņēmumu kopsummas.

Ieņēmumos no uzņēmējdarbības un īpašuma plānotie ieņēmumi ir Ls 3 000. Šie ieņēmumi veidojas no procentu ieņēmumiem par depozītiem un kontu atlikumiem.  2010. gadā ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma bija Ls 7 143.

Plānotie ieņēmumi no valsts nodevām , kuras iekasē pašvaldība un pašvaldības nodevām plānoti 2010. gada ieņēmumu apjomā - Ls 7 530 apmērā, tajā skaitā valsts nodevas – Ls 2 710 un pašvaldības nodevas – Ls 4 820.

Ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām plānoti Ls 6 000. Naudas sodus sastāda ieņēmumi no administratīvajiem sodiem un soda snkcijām par vispārējiem nodokļu maksājumu pārkāpumiem( nekustamā īpašuma nodoklis).  Par administratīvajiem sodiem plānotie ieņēmumi sastāda Ls 1 000 un vispārējiem nodokļu pārkāpumiem – Ls 5 000.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti Ls 3 030 apmērā. Šos ieņēmumus sastāda zvejas tiesību noma un zvejas tiesību rūpnieciskā izmantošana Ls 10 un nerūpnieciskā izmantošana Ls 20, kā arī dažādi pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 3 000.

2011. gadā plānoti ieņēmumi no pašvaldības zemes īpašuma pārdošanas Ls 200 000.

Valsts budžeta transfertus sastāda mērķdotācijas pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām,   mērķdotācija 1. klases audzēkņu ēdināšanai un mērķdotācija autoceļu uzturēšanai, kā arī finansējums Es projektu īstenošanai. Valsts budžeta transfertos 2011. gadā plānots saņemt Ls  1 499 091, kas sastāda 23% no visiem ieņēmumiem.

Mērķdotācija pedagogu atalgojumam un obligātās sociālās apdrošināšanas nodokļa maksājumiem Ikšķiles novada pašvaldībai piešķirta Ls 431 435 apmērā uz 8 mēnešiem (no 01.01.2011. līdz 31.08.2011.).Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 2011. gadā paredzēta 2010. gada apjomā – Ls 69 141. Dažādu ES struktūrfondu projektu finansējums 2011. gadā paredzēts Ls 702 095 apmērā. Mērķdotācija 1. Klases audzēkņu ēdināšanai plānota 15 696 Ls apmērā (aprēķināta pēc 1.klases audzēkņu skaita uz 2010.g.1. septembri par 0.80Ls uz 1 audzēkni). PA „Līvi” ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem plānoti Ls 280 720 apmērā par ES struktūrfondu projektu īstenošanu.

Pašvaldību budžetu transferti jeb maksājumi, ko Ikšķiles novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām 2011. gadā plānoti Ls 110 000 apmērā, ņemot vērā 2010. Gada ieņēmumus – Ls 113 431 .

Budžeta iestāžu pašu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem plānoti   Ls 793 499 jeb 12% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā Ikšķiles novada pašvaldībai – Ls 119 450 un PA „Līvi” - Ls 674 049. Šos ieņēmumus sastāda vecāku maksa par izglītības pakalpojumiem (par bērnudārzu) – Ls 60000, ieņēmumi par nomu un īri – Ls 18 700 , ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - Ls 645 124 un ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem – Ls 45 525 (tajā skaitā PA Līvi – Ls 29 525, pašvaldība – Ls 16 000 ), kā arī ieņēmumi no biļešu pārdošanas Ls 24 150.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību.

Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2011. gadā plānoti Ls 8 204 129 apjomā. Tajā skaitā Ikšķiles novada pašvaldības budžetā  izdevumi plānoti Ls 7 147 098 apmērā un pašvaldības aģentūras “Līvi” saimnieciskās darbības izdevumi – Ls 1 057 031 apmērā.

Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku atalgojumam un sociālajām garantijām (kods 1000)  plānotie izdevumi sastāda Ls 2 165 924, tajā skaitā atlīdzība PA „Līvi” darbiniekiem – Ls247 366 un pašvaldības darbiniekiem Ls 1 918 558( t.sk. mērķdotācijas pedagogiem – Ls 431 435).

Komandējumiem (kods 2100) 2011. gadā paredzēti līdzekļi Ls 3 682.

Pakalpojumiem (kods 2200) paredzēti Ls 936 075, kas ietver arī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Ls 100 000 apmērā, kuri ar domes lēmumu var tikt sadalīti pa attiecīgajām ekonomisko izdevumu kategorijām, piešķirot papildus finansējumu saskaņā ar domes lēmumiem.

Materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra , kuru neuzskaita kodā 5000, iegādei (kods 2300) paredzēti izdevumi ir Ls 626 443, tajā skaitā kurināmā ( gāzes) iegādei paredzēti līdzekļi Ls 297 548 apjomā.

Periodikas iegādei (kods 2400) Ikšķiles pilsētas Centrālajai bibliotēkai, Tīnūžu bibliotēkai Ikšķiles vidusskolas un Tīnūžu pamatskolas bibliotēkām paredzēti Ls 3 850. 

Pašvaldības un tās iestāžu nodokļu maksājumiem valsts budžetā (PVN un dabas resursu nodokļi) paredzēti Ls 27 232, tajā skaitā PA „Līvi” PVN un DRN maksājumiem paredzēti Ls 19 732 un pašvaldībai PVN un dažādu valsts nodevu maksājumiem Ls 7 500.

Izdevumu kodā 2800 Ls 82 800 paredzēti par komercsabiedrību sniegtajiem pirmskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kurus nepietiekamu vietu skaita dēļ nenodrošina pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde.

Procentu izdevumus (kods 4000) sastāda 2011. gadā maksājamie procenti Valsts kasei par ilgtermiņa aizņēmumiem.

Subsīdijas un dotācijas (kods 3000) Ls 470 461 sastāda ī pašvaldības līdzfinansējums zobārstniecības pakalpojumiem Ikšķiles novadā deklarētajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam – Ls 3000 apmērā, Ls 49 241 – pašvaldības līdzfinansējums ES struktūrfondu projektu īstenošanai, Ls 323 558 pašvaldības dotācija Labiekārtošanas daļa PA „ Līvi ”un Ls 26 218 pašvaldības dotācija PA „Līvi” dzīvojamo māju teritorijas apsaimniekošanai.

Sociālajiem pabalstiem (kods 6000) paredzēti līdzekļi Ls 187 974 apmērā, tajā skaitā Ls 11 000 – kompensācijas par bērna piedzimšanu (Ikšķiles novadā deklarēti) un Ls 9 500 – par mirušo apbedīšanu (Ikšķiles novadā deklarēti). Pārējie līdzekļi domāti pabalstiem, kurus izvērtē un piešķir Sociālais dienests.

Kodā 7200 paredzēti pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti Ls 588 523 apmērā, tajā skaitā Ls 383 376 pašvaldības maksājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un Ls 200 000 – transferti uzturēšanas izdevumiem citām pašvaldībām (par izglītības pakalpojumiem).

Pamatkapitāla veidošanai (kods 5000) 2011. gadā paredzēti līdzekļi Ls 3 040 285, tajā skaitā Ikšķiles novada pašvaldībai – Ls 2 722 565 un PA „Līvi”-Ls 317 720.  Ikšķiles novada pašvaldībai Ls 65 000 plānoti 5-6  sociālo dzīvokļu iegādei , Ls 135 000 – autobusa skolēnu pārvadāšanai iegādei (tajā skaitā projekta finansējums 35000Ls). Ls 100 000 paredzēti atpūtas parka „Zilie kalni” realizācijai( kopīgs projekts ar Ogres novada pašvaldību). Ikšķiles vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijai paredzēti Ls 732 000 un Lupīnu ielas stadiona rekonstrukcijas projekta izstrādei un tenisa kortu izbūvei Ls 48 800. Lielākie izdevumi paredzēti Skolas ielas tranzīta posma rekonstrukcijai Ls 1 052 860 apmērā (ES finansējums 85%, pašvaldības – 15%). Tiks uzsākta Tīnūžu muižas pārvaldnieka ēkas rekonstrukcija par bērnudārzu – plānotais finansējums 2011. gadā  Ls 375 309 . PA „Līvi” paredzēti Ls 280 720 ūdens un kanalizācijas ES Kohēzijas fonda projekta nobeigšanai un Ls 37 700 traktora un aprīkojuma iegādei.

Finansēšanas sadaļā paredzēti izdevumi aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai  Ls 70 984: vidējā termiņa aizņēmumam – Ls 12 000 un ilgtermiņa – Ls 58 984. 
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības