Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Fakti.lv
  Publicēts: 2019-04-25  15:06:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

16.aprīlī Ķeguma novada domes ārkārtas sēdē deputātu vairākums atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.

„Par” balsoja: R.Ūzuls, K.Rūde, G.Vērītis, V.Samohins, R.Ozols, V.Teicāns, O.Meiris, T.Vaļevko, J.Priževoits, V.Pastars, savukārt „pret” balsoja P.Kotāns. Uz sēdi nebija ieradies I.Smirnovs, I.Zemnieks, K.Reķis un R.Reinsone.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts. Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km2, novada perimetrs ir 110 km.

2019.gada Ķeguma novada pašvaldības budžetā ir noteiktas vairākas prioritātes. Lielākais finanšu izlietojums tiek veltīts izglītības nozarei, īpaši pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās palielinās bērnu skaits. Šajā budžetā paredzēts palielināt finansējumu speciālistu algām, lai tās būtu konkurētspējīgas un spētu piesaistīt jaunus un zinošus darbiniekus. Sastādītais budžets ir vērsts arī uz kvalitatīvu dzīves vides radīšanu, rūpējoties par jau esošajiem Ķeguma novada iedzīvotājiem un plānojot piesaistīt jaunus novada iedzīvotājus. Veidojot 2019.gada budžetu, īpaša uzmanība pievērsta arī attīstībai, kas vērsta uz uzņēmējdarbības veicināšanu. Šajā gadā plānots veikt vairākus nozīmīgus ceļu remontdarbus, kas uzlabos novada kopējo infrastruktūru.

Iedzīvotāji

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2019.gada 1.janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5734 iedzīvotāji, bet salīdzinājumā ar reģistrēto iedzīvotāju skaitu uz 2018.gada 1.janvāri, tas samazinājies par 88.

Iedzīvotāju vecuma struktūra

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 828 ir līdz darbspējas vecumam, 3736 – darbspējas vecumā un 1170 – virs darbspējas vecuma. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2018.gada 31.decembri ir 2,4 % (uz 2017.gada 30.novembri –2,5%).

Pašvaldības budžets

Likums “Par valsts budžetu 2019.gadam” Saeimā pieņemts 2019.gada 3.aprīlī, izsludināts – 2019.gada 12.aprīlī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ķeguma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus 2019.gadā veido Autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2019. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots 151 203 EUR apmērā.

Ieņēmumi

Budžeta kopējā summa kopā ar speciālā budžeta līdzekļiem sastāda kopbudžetu 6 824 858 EUR apjomā. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir 1 190 EUR.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 3 970 583 EUR apmērā (692 EUR uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju) un veido 58,18% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu utt.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 3 529 063 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2019.gadā plānots iekasēt 441 520 EUR apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti 374 415 EUR apmērā, ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi 20 000 EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija 168 743 EUR un atlikums no iepriekšējā gada 185 672 EUR apmērā.

Izdevumi

Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 6 655 375 EUR apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi 6 299 240EUR un 356 135 EUR).

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t.sk. investīciju projektiem.

- Izglītība

Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 33% līdzekļu no kopbudžeta, 2 195 042EUR ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2019.gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

2018./2019. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 395 skolēni, kas ir par 4 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2018./2019. mācību gadā apmeklē 277 audzēkņi, kas ir par 24 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Ķeguma novadā 2018./2019. mācību gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz 9. klasei ieskaitot, kā arī vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Brīvpusdienas 1. - 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas no valsts dotācijas.

- Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība aizņem 10,5% no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam 699 285 EUR. Sociālā dienesta budžets kopā ir 243 216 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 307 065 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi – 46 484 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2019.gadā plānoti kopsummā 93 840 EUR, kas ir 13,4% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2019.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas vērā izmaiņas maznodrošināto statusa iegūšanai un pabalstu apjomam.

Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības pasākumu finansējums – 34 420 EUR apmērā, kā arī darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība 68 100 EUR apmērā. Ķeguma novada pašvaldība arī 2019.gadā plāno piešķirt dažādus sociālos pabalstus un bērnu dzimšanas pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta, bērnu skaits ģimenē u.c. faktori.

- Sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2019.gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot 70 243 EUR.

- Infrastruktūra

2019.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 951 099 EUR apmērā. Šajā summā ietilpst ielu apgaismojums, Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales apsaimniekošanas izdevumi, teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežu plāni un plānoto iekšpagalmu rekonstrukcija.

- Parādsaistības

Izdevumu daļā tiek plānoti nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2018.gada 31.decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 813 460 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 910 604 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 902 856 EUR. Kopējais 2019.gada saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 10%.

2019.gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 553 752 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 16 000 EUR apmērā.

- Atpūta, kultūra un sports

2019.gadā kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem plānots izlietot 702 114 EUR, jeb 10% no plānoto izdevumu daļas. Šajā summā ietilpst arī dažādu projektu realizācija un pasākumu organizēšana. Nozīmīgākie 2019.gada pasākumi plānoti: baltā galdauta svētki, Ķeguma novada svētki, ģimeņu svētki, sporta spēles, Birzgales pagasta svētki, Birzgales pamatskolas 170 gadu jubilejas salidojums, Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi, VPDK „Kadiķis” 30 gadu jubilejas koncerts un Ziemassvētku pasākumi.

Pārvalde

No 2019.gada budžeta 16% paredzēts izlietot pārvaldei. No novada izdevumu daļas pārvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts kases aizdevumu procentu maksājumiem, transfertiem un izdevumiem, kas tiek paredzēti budžetā neparedzētiem gadījumiem, kopā plānoti 1 050 862 EUR.

- Attīstība

2019.gadā un divos turpmākajos gados novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. No 2019.gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus:

· Ogres ielas rekonstrukciju Ķegumā;

· Grants ceļu pārbūvi Birzgales, Tomes un Rembates pagastos;

· Birzgalē, Nākotnes ielā 5 plānoti skursteņa remontdarbi;

· Ūdensvada nomaiņa Birzgalē;

· Lindes ielā 1 paredzēta kanalizācijas ierīkošana;

· VPII "Birztaliņa" un Birzgales mūzikas skolas – ēku energoefektivitātes uzlabošana.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības