Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Fakti.lv
  Publicēts: 2015-11-05  07:25:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

Portāls Fakti.lv piedāvā interneta tiešraidi no Ogres novada domes komiteju sēdēm:

SĒŽU DARBA KĀRTĪBA

Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora otrā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.

A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.

Domes sēde 12.11.2015.

Nākamās komiteju sēdes 10.12.2015., domes sēde 17.12.2015.

1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1. Par 20.12.2005. noslēgtā zemes nomas līguma starp Ogres novada pašvaldību un SIA „Ogres autobuss” pagarināšanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.2. Par zemes vienības „Mežmalas” 15, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.3. Par zemes vienības „Druviņas 25”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.4. Par zemes vienības „Mežvidi 6”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.5. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 116, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.6. Par zemes vienības „Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.10.

1.7. Par zemes vienības d/s „Mežvidi” 109, un d/s „Kooperators kopējais”, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs pulksten 9.20.

1.8. Par zemes vienību „Individuālās (jaunās) lopu kūtis”, „Individuālās (vecās) lopu kūtis” un „Individuālās garāžas” Mazozolu pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.25.

1.9. Par zemes tiesību lietošanas izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Auzāni”, Mazozolu pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7472 005 0105). Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.25.

1.10. Par zemes vienību „Skroderu ceļš”, „Saulgožu ceļš” un „Braki 2”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.25.

1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dālderi 2-21”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Sandore pulksten 9.30.

1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35.

1.13. Par zemes vienības „Teikas”, Meņģeles pagastā, Ogres novadā, piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.40.

1.14. Par zemes vienības „Svetlanas”, Meņģeles pagastā, Ogres novadā, piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.40.

1.15. Par Suntažu administratīvās komisijas sastāva papildināšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.45.

1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0508, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.50.

1.17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 006 0057, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.50.

1.18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 006 0366, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.50.

1.19. Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Puriņi 1”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.50.

1.20. Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Vijas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.50.

1.21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 84”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55.

1.22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55.

1.23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55.

1.24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 97”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55.

1.25. Par zemes vienības „Boķi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00.

1.26. Par zemes vienības „Glāznieki 16”, Suntaž pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00.

1.27. Par zemes vienības „Glāznieki 101”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00.

1.28. Par zemes vienības „Glāznieki 58”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.00.

1.29. Par zemes vienības „Glāznieki 152”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05.

1.30. Par zemes vienības „Krūzes”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogrers novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05.

1.31. Par zemes vienības „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05.

1.32. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. apstiprināšanu. Ziņo U.Apinis pulksten 10.10.

1.33.       Par SIA “Dana” iesnieguma izskatīšanu par būvvaldes atzinuma apstrīdēšanu. Ziņo S.Bertmane pulksten 10.20.

Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs  A.Ceplītis

2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.

2.1. Par Lauku atbalsta programmas 2014. - 2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” Ogres novada grants ceļu posma/-u projekta atlases kritēriju priekšlikumu projekta virzīšanu sabiedriskajai apspriešanai”. Ziņo A.Dementjevs pulksten 10.30.

2.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 10.40.

Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs  J.Laizāns

3. Finanšu komitejas jautājumi.

3.1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistam Raivo Kivleniekam pretendējot uz vietu Latvijas Biatlona izlases sastāvā dalībai Pasaules kausa etapos. Ziņo Dz. Žindiga pulksten 10.40.

3.2. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2015 “Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtība”. Ziņo A.Pūga, D.Bārbale pulksten 10.45.

3.3. Par zāles nomas maksas cenrāža apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības Vispārējās izglītības iestādē Dzīpariņš. Ziņo L.Ģēģere pulksten 11.05.

3.4. Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo N.Ševels pulksten 11.10.

Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.

4.1. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā. Ziņo M.Volkova pulksten 11.20.

4.2. Par nolikuma „Grozījumi Jaunogres vidusskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.25.

4.3. Par nolikuma „Grozījumi Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.30.

4.4. Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.35.

4.5. Par nolikuma ”Grozījumi Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo M.Siliņš

4.6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 11.40.

Sēdes slēgtā daļa.

Komitejas priekšsēdētājs  M.Siliņš
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības